Ziņas par nāvi (2020)

Ziņas par nāvi Jaak Jõerüüt Zi as par n vi J ks Jeer ts Jaak J er t ir igau u dzejnieks rakstnieks un diplom ts no l dz dam Igaunijas v stnieks Latvij dzejo u kr jumu un prozas gr matu autors Gr mat Zi as par n vi iek autas s
 • Title: Ziņas par nāvi
 • Author: Jaak Jõerüüt
 • ISBN: 9789984872094
 • Page: 129
 • Format: None
Ziņas par nāvi Jaak Jõerüüt J ks Jeer ts Jaak J er t ir igau u dzejnieks, rakstnieks un diplom ts, no 2006 l dz 2010dam Igaunijas v stnieks Latvij , 5 dzejo u kr jumu un 10 prozas gr matu autors Gr mat Zi as par n vi iek autas se padsmit laik no 1980 l dz 2007dam sarakst tas noveles, kas par da autora liter ro daudzpus bu un auj izsekot vi a gara un dz ves pieredzei, ce ojumiem sevJ ks Jeer ts Jaak J er t ir igau u dzejnieks, rakstnieks un diplom ts, no 2006 l dz 2010dam Igaunijas v stnieks Latvij , 5 dzejo u kr jumu un 10 prozas gr matu autors Gr mat Zi as par n vi iek autas se padsmit laik no 1980 l dz 2007dam sarakst tas noveles, kas par da autora liter ro daudzpus bu un auj izsekot vi a gara un dz ves pieredzei, ce ojumiem sev un pie sevis un paties bas mekl jumiem 2009d Mansards izdeva J ka Jeer ta dzejas izlasi CD Guntara Godi a sak rtojum un atdzejojum , togad rakstnieks ar viesoj s Prozas las jumos No igau u valodas tulkojusi Maima Gr nberga M ra Garj a v ka dizains.
Ziņas par nāvi Jaak Jõerüüt

 • [E-Book] Ð Ziņas par nāvi | By ✓ Jaak Jõerüüt
  129 Jaak Jõerüüt
 • thumbnail Title: [E-Book] Ð Ziņas par nāvi | By ✓ Jaak Jõerüüt
  Posted by:Jaak Jõerüüt
  Published :2020-04-24T09:37:01+00:00

One thought on “Ziņas par nāvi

 1. Ance

  Fantastiska, fantastiska gr mata Jeer tam piem t skatiens ass k skalpelis, ar ko vi izgrie skaistas deta as no dz ves un r da t s m su citk rt maz k v r go acu priek k mazus d rgakme us Melnu vaboli uz ce a, kura numerologam simboliz tu Ven ru, Vidusj ras saules sav do dabu, b rn bas drumslas, k cilv k plos s v tra un vi taj l gojas visu Un tad no kst klubkr sla spriegot da, piece as un aiziet Skaisti.Un v l var just, ka is ir cilv ks m l su us Un tas, mani m ie, nemaz nav mazsvar gi.

 2. Anna Belkovska

  Man ar o gr matu g ja oti gr ti Las ju jeb vair k tom r nelas ju gandr z divus m ne us Ir t , ka man oti pat k k is autors raksta, bet visp r neinteres tas, ko vi raksta Es biju saj sm par fr z m un prec zu, skaistu valodu, bet viss tas nekas, kas bija st stos oti atgr da un garlaikoja Turkl t, ad tad rad s saj ta, ka da i st sti uzrakst ti bez konkr ta nodoma kaut ko pateikt, un beig s kaut k da ideja vai pat mor le neveikli pie ta kl t Dom ju pasaultelpas lieluma domas, bet visas satilpa kafej [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *