باتاسانا (2020)

باتاسانا Ahmet Ümit
 • Title: باتاسانا
 • Author: Ahmet Ümit
 • ISBN: -
 • Page: 304
 • Format: None
باتاسانا Ahmet Ümit .
باتاسانا Ahmet Ümit

 • [AZW] ☆ باتاسانا | BY Þ Ahmet Ümit
  Ahmet Ümit

One thought on “باتاسانا

 1. Jennyb

  I might say that Ahmet Umit is the James Patterson of Turkish mystery writers, but that would be insulting to a man who has written a learned and enjoyable whodunnit The book is set in modern day southern Turkey, at site of an archeological excavation of an ancient Hittite society Tablets unearthed in the excavation form a second narrative, running concurrent to the present day one If I know little of present day Turkey s concerns and circumstances, I know less of the ancient cultures that flour [...]

 2. Merve Özcan

  Kitab bitireli epey oluyor, ama g zel bir kitap oldu unu not etmemi im Kitab n biraz su a s ndan tahmin edilebilir oldu unu d n yorum Ama yine de bunu do rulatmak i in sonunun gelmesi beklemeden edemiyorsunuz S r kleyici bir kitap Her konuya de iniyor Herkese hitap eden bir eser olmu stelik ana teman n olaylar n etraf nda d nd konu bana ok ilgin geldi Daha nce Hititlere dair b yle bir kurgu okudu umu sanm yorum view spoiler Kitab bitirdim, ama bir hafta sonra bana dank etti Kitab n sonunda a k u [...]

 3. Neslihan

  Ahmet mit in her kitab gibi bu kitab n da hayranl kla ve heyecanla okudum.Bu roman nda zellikle tablet b l mlerine hayran kald m.

 4. Ebru

  Sava uzun s r nce insan d man na benziyor Onlar gibi konu uyor, onlar gibi d n yor, onlar gibi davran yor D mana kapt r lmamas gereken, bereketli bir sudur F rat nan , bazen insanlar n g zlerini k r ediyor Farkl olana ho g r g sterilmesini engelliyor Kendinden olmayanlar n l m n , yok edilmesini do al, hatta gerekli bir olaym gibi g steriyor Galiba s rlar n da bir a rl var insan o a rl uzun s re ta yam yor Bir yandan Tabletler in yk s di er yandan kaz al malar ve ger ekle en cinayetler Tarih ve [...]

 5. Gulen

  ok s k c bir kitapt , bu sebeple neredeyse 2 ayda anca bitirdim Kitapta ne tabletlerde anlat lan olay ne de ana konuyu be enmedi imden, katili anlay p geri kalan k s mlar s k larak okudu umdan, karakterlerin tav rlar n , tart malar n ok manas z buldu umdan da sevemedim kitab Kitab n ana tart ma konular olan ter r ve Ermeni meselesine yakla m n da be enmedim Eh i te dedi im bir kitap oldu view spoiler bu tarihi kitaplara sokulan, a k i in d nyay yakt k y kt k senaryolar na inanam yorum, tarihi ol [...]

 6. Ebru

  Katili kitab n en ba ndan itibaren do ru tahmin etmi olmama ra men keyifli bir okumayd.Biraz polisiye t r ne a inasan z, yazar n en olumlu olarak anlatt ,en efendi,katillikten en uzak kahraman n katil kaca n tahmin etmek ok zor de il.

 7. Zeynep

  Ahmet mit kitaplar nda en yava okudu um kitaplardand r kendisi G zeldi fakat Patasana b l mleri bir s re sonra beni s kmaya ba lad Ahmet mit in di er kitaplar n n yan nda biraz s n k kald n d n yorum

 8. Amy

  A very good book, it cought my attention particularly that the author started a chapter with the same word or sentence that finished the previous one it s less noticeable from the 16th chapter but it s there during the whole book.An unespected end to say the least I highly recomend it It s entertaining and it helps to understand better that part of the world we often talk about without really knowing it.

 9. Meteor Jewelry

  ok be endim lk bask s 2000 y l nda yap lm Ben 42sk s n okudum.392 sayfa ama h zla ve keyifle okunuyor Tavsiye ederim zellikle Ankara, Yozgat, Gaziantep, orum da oturuyorsan z, ki buralarda Hitit Eti uygarl n n eserleri vard r, kitab okurken m ze ya da tarihi kal nt lara gitmek ok etkileyici oluyor

 10. Funda Barutçu

  Ben y llarca bedenimde ayn y ne bak p farkl eyler g ren iki insan ta d m, iki insan n isteklerini ayn anda yerine getirmeye al t m in k t s ne t m yle biri ne de teki olabildim kisi aras nda bocalay p durdum.

 11. Chia-Tung

  I read the Complex Chinese edition published in agreement with Kalem Agency through The Grayhawk Agency Complex Chinese translation copyright 2015 by Business Weekly Publications, a division of Cit Publishing Ltd.It wasn t what I originally expected To be honest, I was expecting a series of mysterious supernatural murders, with no less than the number of death in any of the Mummy movies not including the newest one , that has something to do with ancient curses the archaeologists unveil accident [...]

 12. Cudeyo

  El autor mezcla novela polic aca e hist rica, con un repaso al conflicto armenio turco kurdo.El libro se divide en dos partes, narradas de forma intercalada Por un lado, el diario de Patasana, un escriba hitita, que narra su vida y de paso la ca da del imperio al que sirve Por otro lado, en la actualidad, un asesinato amenaza la continuidad de la excavaci n arqueol gica Y es que adem s de no saber quien es el asesino, est tambi n el rencor y el dolor de un conflicto que se remonta a a os atr s e [...]

 13. AymirKaya

  Der ki Ben zalimler a nda ya ayan bir al akt m Bundan yakla k 2700 y l nce ya am bir ge Hitit Kent Devleti nin saray yazmam Patasana Tek g revi resmi belgeleri kral ad na yazmakken kendi hissetti i aresizli i, ya ad tutkuyu, g rd vah eti de i lemi tabletlere gizli gizliVe bug n n arkeologlar kaz p kart rlar bulunduklar gizli b lmeden bu tarihin ilk gayri resmi yaz tlar n Yaln z kaz s ras nda i in i ine cinayetler de girmeye ba lar A k da, dostluk da, kin ve nefret deAh insan en zalim hayvan g rd [...]

 14. Hülya Midilli Meier

  Bir Hitit saray ba yazman olan Patasana n n b rakt tabletler ile g n m z kaz arkeologlar ili kilendirilerek kurgulanm , tarihsel ve toplumsal sorunlar yerli ve yabanc lar n bak a lar n i leyerek anlat lm , olduk a s rekleyici polisiye bir roman Sadece, final b l m , biraz daha tarihi olay rg s ne ba l , b t nl k sa layacak ekilde olsaym dedirtiyor Ben zalimler a nda ya ayan bir al akt m Tanr lar n korkak haline getirdi i bir al ak Al aklar n en ac nacak olan , en tiksinti vereni Y re ini dalkavu [...]

 15. Macu Delage

  Tiene demasiado relleno y la chicha del asunto la deja aparcada por una historia de amor predecible y aburrida Le pongo tres estrellas porque el final no me lo esperaba, pero no es un libro memorable En cuanto a la documentaci n hist rica, tanto sobre los hititas y el conflicto armenio, ha estado muy bien, quiz s lo mejor, porque me ha hecho acudir a informaci n varias veces paraplementar lo que cuenta el autor.

 16. Can

  Tempolu gidi i, tabletler arac l yla ge mi e d n , T rkiye nin hassas politik sorunlar na cesurca yakla m ve tarihe bak a s eserin ba ar l y nleri diyebilirim Belki Patasana n n hikayesinden biraz daha detayl bahsedilebilirdi.Ele tirdi im y nleri ise ba karakterin tekrar eden benzer d nce d ng leri i ine d mesi, baz yan karakterlerin ok s r tmas ve katilin ld rme motivasyonunun yetersizli iydi.

 17. Perihan

  bug ne dek y zlerce kez sava oldu, milyonlarca ki i ld , insanl k bundan hi bir ders karmad Yani ld rmek bir i e yaramad Kitab ok be endim Olduk a ak c ve merak uyand r c bir hikayesi vard Yazar n anlat m dili de ilgi ekiciydi.Olaylar ve karakterle ilgili detaylar ok iyi aktar lm t S cak yaz g nlerinde okunabilecek, iyi kitaplardan biriydi bence.

 18. Alexis

  nsan derinden etkileyen ve sonunda kendine d nd r p Bu kadar vah eti ben bile i imde ta yor muyum, da fark nda m de ilim dedirten, insano lunun iddetli do as n inatla ortaya koyan bir polisiye roman Patasana n n tabletleri en sevdi im b l mlerdi Hitit devleti hakk nda renmedi im eyler rendim ne g zel isimleri varm yle A munikal da tam bir a a verilecek ad.

 19. Ana Elena Romero

  Al sur de Turqu a, el equipo de arque logos que dirige la joven Esra Beyhan acaba de realizar un descubrimiento hist rico una colecci n de veintiocho tablillas de barro que podr a revelar las claves de la s bita desaparici n del imperio hitita hace casi 3.000 a os No obstante, mientras el grupo trabaja en la traducci n de los textos el diario privado de un escriba real llamado Patasana , el asesinato de uno de sus colaboradores pone en peligro la empresa Qui n lanz a Hac Settar desde lo alto del [...]

 20. Adnan

  Salt katil pe inde ko an polisiye romanlar bir t rl sevemedim Bu nedenle Ahmet mit in di er romanlar nda oldu u gibi, Patasana y da heyecanla okudum Hititler d neminin saray ba yazman Patasa n n b rakt tabletler ile g n m z arkeologlar n n kar lan tabletlerden yola karak, ba lar ndan ge en olaylar polisiye kurgu ile anlatt etkileyici bir romand.Patasana n n b rakt tabletler o kadar etkileyiciydi ki ger ekli ini sorgularken buldum kendimi Tabletlerin birinde, A k, ula amayaca n birini abartarak, [...]

 21. Levent Mollamustafaoglu

  Ahmet mit in daha eski kitaplar ndan biri olan Patasana y yeni okuma f rsat m oldu Yazar n sevdi i polisiye t r n n ilgin bir rne i olan kitapta Gaziantep yak nlar nda eski bir Hitit yerle kesinde yap lan kaz s ras nda kaz ekibinin ba ndan ge en esrarengiz olaylar i lenmekte Kaz ekibinin ba na gelenlerle paralel olarak kaz da bulunan ve Patasana adl bir saray yaz c s n n yazd tabletlerin z mlenmesi sonucu o d nemle ilgili ilgin yk leri de izleriz Hikaye ilerledik e g n m zdeki yk yle Patasana yk [...]

 22. Claire McAlpine

  Classic mystery, set in an archaeological dig in Turkey Each alternate chapter recounting the translations of the 2700 year old tablets uncovered, something of a legendary story in themselves, carrying a philosophical message for humanity or merely a love story gone wrong Murder near the dig make the head of the archaeological excavation paranoid and she begins to play detective, getting a little too close to the police captain and imagining nearly everyone as the culprit, which I admit made me [...]

 23. Mary

  The tangled politics of Turkey during and since the Ottoman Empire is always interesting when a Turkish author attempts to explain the dynamics through fiction In Patasana, Ahmet Umit tries to show how human nature has not changed since the time of the Hittites and Assyrians 3000 years ago as understood from the journal of a court scribe involved with national betrayal In contemporary eastern Turkey, an international team of archaeologists becomes involved in a series of murders, the details of [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *