Metalaştırma ve Direnç: Kapitalizmde Kültürün İkili Üretim Yapısı (2020)

Metalaştırma ve Direnç: Kapitalizmde Kültürün İkili Üretim Yapısı Zafer Kıyan Metala t rma ve Diren Kapitalizmde K lt r n kili retim Yap s Kapitalizm di er her eyi oldu u gibi k lt r de meta bi imiyle kar m za karmaktad r Buradan hareketle k lt r n metala t r lmas s recini ele alan bu al ma birden fazla zengin tart may i inde bar nd rma
 • Title: Metalaştırma ve Direnç: Kapitalizmde Kültürün İkili Üretim Yapısı
 • Author: Zafer Kıyan
 • ISBN: 9786059679008
 • Page: 425
 • Format: Paperback
Metalaştırma ve Direnç: Kapitalizmde Kültürün İkili Üretim Yapısı Zafer Kıyan Kapitalizm di er her eyi oldu u gibi k lt r de meta bi imiyle kar m za karmaktad r Buradan hareketle k lt r n metala t r lmas s recini ele alan bu al ma, birden fazla zengin tart may i inde bar nd rmaktad r Ancak al man n zellikle ileti im alan nda neyin k lt rel r n olup neyin olmad na ili kin epeyce uzun bir zamand r devam eden ve neredeyse k lt rel kaKapitalizm di er her eyi oldu u gibi k lt r de meta bi imiyle kar m za karmaktad r Buradan hareketle k lt r n metala t r lmas s recini ele alan bu al ma, birden fazla zengin tart may i inde bar nd rmaktad r Ancak al man n zellikle ileti im alan nda neyin k lt rel r n olup neyin olmad na ili kin epeyce uzun bir zamand r devam eden ve neredeyse k lt rel kampla ma denilebilecek bir d zeye varan bu tart malarda k s rla t r c unsura getirdi i a kl k kendisini her y n yle d a vurmaktad r.Yazar, k lt rel olan olmayan ayr m n , meta olan olmayan ayr m zerinden kurmak yerine ona bu niteli ini bizzat veren s rece yani metala ma s recine odaklanmay nermektedir B ylece, bak m z nesneden s rece kayd rd m zda, ayr m n asl nda toplumsal oldu unu yani s reci bir b t n olarak organize etme g ve iradesine sahip olanlarla olmayanlara at fla kuruldu unu g rebilir hale gelebilece imiz gibi basit ancak arp c bir ger e e dikkatimizi ekmektedir K lt rel olan olmayan ayr m na dair bir liste olu turma al mas n bitirmeye kimsenin mr yetmeyece ine g re, yazar i i ahirete b rakmaktansa bu d nyada zmeyi nermektedir K sacas ona g re, bakmam z gereken yer oyalan yor olmam zdan ok bizi neyin kimlerin oyalad olmal d r.Ger ekten de k lt r soyut, onun i inden kan k lt rel r n somuttur dedi imizde noktay rahat a koyabiliyor olsayd k, bu tart ma da s rgit devam etmezdi Tarihsel toplumsal ba lam i inde soyut diyebilece imiz k lt r, ncelikle reticisinin zihnide t ketilerek somutla maya yani tasavvur halinden k lt rel r n haline d n meye ba lar al mada ne s r len ve k lt rel retimin, metala ma ncesini ve sonras n diyalektik olarak birbirine ba layan ikili retim modelinin b t nl kl yap s yla kastedilen de budur kili retim modeli, iki ba l bir ili ki gibi g r nse de asl nda tekil nitelikteki k lt rel r n n o ul nitelikteki k lt rel olma zorunlulu u olmaks z n metaya d n t bu s re te h kimiyet, k lt rel r n meta formunda dola ma sokan dolay s yla da kullan m de erini de i im de eri olarak kendi elinde somutla t ran tarafa aittir.Bu yap i inde, t pk toplumsal ya am m z gibi s rgit devam eden soyuttan somuta, somuttan soyuta ge i lerin, ihtiya lar n g vence alt na al nmas na ili kin maddi kodlar kullan larak, k lt r n toplumsal reticileri olarak hepimizin dahil oldu u ancak birilerinin ayn zamanda m dahil de oldu u bir iktidar ili kisi, toplumsal k lt rel olan n bu kez meta formunda toplumsal t ketimi yoluyla yeniden yeniden retilmektedir.Ancak yazar n da dikkat ekti i zere, k lt rel metan n klasik kapitalist metalarla kar la t r ld nda onlar n yeknesakl n a an taraf , standart olan n de il zg n olan n seri retiminde yatmaktad r r n meta ayr m n zorla t ran, tart malar k s r d ng ye d n t ren ama k lt rel olan hep g ncel ve zg n k lan da asl nda meta retimi ile onun seri retim k resel da t m olanaklar yla reticisini eme ini zamana ve zemine g re de i en bi im ya da bi imlerde metala t rarak kendine ba lad k lt rel retimden olu an ikili retim yap s d r.
Metalaştırma ve Direnç: Kapitalizmde Kültürün İkili Üretim Yapısı Zafer Kıyan

 • [KINDLE] ✓ Metalaştırma ve Direnç: Kapitalizmde Kültürün İkili Üretim Yapısı | by ✓ Zafer Kıyan
  425 Zafer Kıyan
 • thumbnail Title: [KINDLE] ✓ Metalaştırma ve Direnç: Kapitalizmde Kültürün İkili Üretim Yapısı | by ✓ Zafer Kıyan
  Posted by:Zafer Kıyan
  Published :2020-01-24T20:57:13+00:00

One thought on “Metalaştırma ve Direnç: Kapitalizmde Kültürün İkili Üretim Yapısı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *