Aşka Şeytan Karışır (2020)

Aşka Şeytan Karışır Hande Altaylı A ka eytan Kar r S radan insanlar yoldan kmaz en masumlar g nahkar olmaz iyiler k t l k yapmazd e er a ka eytan kar masayd Gen li in verdi i cesaretle zor bir a k n i ine g z kapal giriverir Asl Toplum kurallar n
 • Title: Aşka Şeytan Karışır
 • Author: Hande Altaylı
 • ISBN: 9789751413833
 • Page: 316
 • Format: Paperback
Aşka Şeytan Karışır Hande Altaylı S radan insanlar yoldan kmaz, en masumlar g nahkar olmaz, iyiler k t l k yapmazd e er a ka eytan kar masayd Gen li in verdi i cesaretle zor bir a k n i ine g z kapal giriverir Asl Toplum kurallar n , ahlak , vicdan , ay b bir kenara atarak, teyzesinin sevgilisi mer e kapt r r kalbini Sevgilisinin evli olmas bile umurunda de ildir ilk ba larda Ama k skan S radan insanlar yoldan kmaz, en masumlar g nahkar olmaz, iyiler k t l k yapmazd e er a ka eytan kar masayd Gen li in verdi i cesaretle zor bir a k n i ine g z kapal giriverir Asl Toplum kurallar n , ahlak , vicdan , ay b bir kenara atarak, teyzesinin sevgilisi mer e kapt r r kalbini Sevgilisinin evli olmas bile umurunda de ildir ilk ba larda Ama k skan l klar, sorgulamalar, hayaller ve hayal k r kl klar n n ard ndan areyi ka makta bulur Y llar sonra, art k olgun bir kad n oldu unu sand nda mer tekrar kar kar s na nsan n ka mak isteyip de ko amad r yalar gibiydi B y lenmi , duruyordu Onu hayat nda ilk kez, bu gece g rd ne yemin edebilirdi Kas klar ate e verilmi gibi alev alev yanmaya ba lad ve i i korkuyla doldu Kalbi s k t , niye on alt l k bir k k k z gibi titreyip duruyordu teyzesinin sevgilisinin kar s nda Bu adam daha nce hi ekici bulmam t ki Erkek oldu unun bile fark nda de ildi l k atmak istiyordu ama gel g r ki, zerinden geceli i s yr l rken itiraz etmeyi bile ba aramad Tan mad bir duygu b t n v cudunu sarm t B yle bir eyin varl yla kar la mak bile, d nyan n hi de g venilir bir yer olmad n n kan t yd Buras , bizim bildi imiz, al t m z ve tan d m z sand m z yer de ildi Her k esinde farkl boyutlara a lan gizli kap lar vard ve t rl tuzaklarla insan , ne yap p edip kendisine yenik d r yordu Yapmam dedi imiz eyleri yapt ran, s ylemem dedi imiz s zleri s yleten bir g c n esiriydik Ve bu g , bizim i imizde, tohumlar m zdayd Bir s n r n ok yak n na gitti imizde, o s n r n orada olmad n g r yorduk S n rlar m s rekli de i iyordu, yoksa zaten onlar bizim var olmas n diledi imiz seraplar m yd
Aşka Şeytan Karışır Hande Altaylı

 • [E-Book] ✓ Free Read ↠ Aşka Şeytan Karışır : by Hande Altaylı ✓
  Hande Altaylı

One thought on “Aşka Şeytan Karışır

 1. Ece

  AK da H Altayl n n Kahperengi de de kar m za kan sorunlu a k karakterlerini g r yoruz Asl annesiz babas z ve yapayaln z biri Etraf ndaki sevgilileriyle, ona zarar vermekten ba ka bir i e yaramayan bir iki k z arkada yla varolabiliyor Yapt klar n n hangisinin do ru, hangisinin yanl oldu unu ay rt edemiyor Sevgiye, ilgiye a ve bu i g d yle kendini en olmad k ili kilerin i inde buluyor Bu ili kilerde ya anabilecek en u olaylar ya an yor A k insanlar n st raplar n dindirmek i in yapmayacaklar ey yok [...]

 2. Neslihan Ercan

  A r kitaplara mola vermek, biraz kafa da tmak i in okumaya karar verdim evet basitti, evet yeterince derin de ildi, ama umdu umdan daha ba ar l bir anlat mla kar la t m Hikaye rg s ve edebi de erinden te, insan ili kilerinin iki y zl l n ve babana bile g venmeyeceksin s z n n do rulu unu bir kez daha g rmek i in okunabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *