വേരുകൾ | Verukal (2020)

വേരുകൾ | Verukal Malayattoor Ramakrishnan Verukal
 • Title: വേരുകൾ | Verukal
 • Author: Malayattoor Ramakrishnan
 • ISBN: 9788171308583
 • Page: 448
 • Format: Paperback
വേരുകൾ | Verukal Malayattoor Ramakrishnan , , , , , , , , .
വേരുകൾ | Verukal Malayattoor Ramakrishnan

 • BEST KINDLE "Û വേരുകൾ | Verukal" || DOWNLOAD (AZW) ☆
  Malayattoor Ramakrishnan

One thought on “വേരുകൾ | Verukal

 1. Arunkumar Mahadevan Pillai

  A must read book for anybody who knows Malayalam I kid you not Still makes me grin after all these years.

 2. Shine Sebastian

  This book is the most nostalgic book I ve read 4.5 out of 5 , , , , , , , , , , , , , , , , .

 3. Vishnu H

  Verukal Roots by Malayattoor helped reinforce one of my convictions That there are infinitely talented authors amongst the regional language authors in India who simply go unnoticed because they are unaccessible to a wider audience Ever the reason for these gems to be translated to English and other languages Though it is true that a large part of a work s essence is lost in translation, it nevertheless helps in understanding other cultures and writing styles.Malayattoor Ramakrishnan had previo [...]

 4. Akshay Parakkote

  One of the greatest novel in Malayalam which make the so called modern busy human beings understand the values of family relationships and blood lines

 5. Rameez Rahman

  Excellent narration characterized particularly by a seamless blending of the past and the present I m sure the author has put in semi autobiographical elements into the story its all so real.A must read.

 6. Jessy John

  Raghu, returns to his native village after a lapse of several years, to raise money to build a city mansion for himself by selling his ancestral home He sets about this reluctantly, under pressure from his shrewish and domineering wife In the village, as he meets his sisters and others among whom he grew up, a flood of memories overwhelms him, and he abruptly changes his mind about selling the property It gives us a clear idea about where our roots should beAlso it arouses our childhood nostalgi [...]

 7. Shabana

  This book explores the emotional conflicts faced by a man who returns to his village to sell his ancestral home and property Despite the oppositions raised by his siblings and other relatives, the protagonist Raghu is unmoved However as he walks around the house and the land, he is taken down a lane of memories from his past He is reminded of his humble beginnings and the sacrifices made by his family for his good future Finally he realizes that the house and the property is his heritage and tha [...]

 8. Sreekumar

  I too have such past recollections and an ancestral place where myself and my cousins used to be together through my childhood days There is sort of a melancholy tinge to the read, as when someone writes a semi autobiographical novel and puts in the elements of old Kerala customs and practises and breaths into it the air of that nostalgic childhood times, you are bound to go back into your past glorious days yourself The way he has intermingled the past and the future were splendid and reminded [...]

 9. Sreelakshmy Govindan

  Verukal is one of the books which touches the malayali in you The story speaks about a guy named Raghu, who gets trapped in the busy monotonous life of a city He decides to sell his family house in the village for building a huge house in the city, because of the compulsion of his pompous city born wife He reaches his village to settle the matter with his sisters, which is when he remembers little little incidents of his life which were gifted by that place that painted his character and made hi [...]

 10. Chandraprasad Ponneth

  The novel is all about inner feelings of person who wants to sell his ancestral land, which has lot of memories connected to him The novel progresses as the central character Raghu goes to his village, to sell his ancestral land to build a new bungalow in the city From this point, the author switches the story line between Raghu s past and present The novel has a very natural pace which very much helped to get reader s attention The story ends as the hero realizes that his roots verukal are at t [...]

 11. Arfaz PH

  A semi autobiographical novel by Malayattoor, Verukal Roots is about Raghu, a high ranking official settled in Madras, who returns to his native place only to sell his ancestral house and properties But once he reaches there, the memories of his early life start to haunt him and despite his financial problems, he decides not to sell the property Verukal is considered the best novel by Malayattoor The novel fills the reader s mind with nostalgia and takes the reader to his her own roots The write [...]

 12. Anandhu Kallarackal

  MARATHINUM MANUSHYANUM MANNILANU VEERUKAL Ithu tirichariyaan pattathavar jeevithathil parajayapedum.Manushyanum mattella srishtiyum manninte anugrahamane.Anyanaadukalil joli cheyyanaai swantam naadum veedum upekshikkunna manushyarudee jeevithamaanu veerukal illude pradhipaadhikkunnathu.

 13. Revathy Gopalakrishnan

  verukal thediyulla yathra jeevithathinte randattavum koottymuttikan pedappadu pedunna manushyan, thante verukal marannu pokunnu jeevithathinte yadharthyangal manassilakkan vayikipokunna manushyarkkulla oru munnariyippu.

 14. Sreeram

  You want a reason to love your homeland ,This book gives you hundreds of them.Cannot compliment the language as silver tonged but definately is touching.Be aware the book will push you to sump of nostalgia , that too for days

 15. Akash Divakar

  Great book Everyone should read this book because everyone is busy in modernization.Explains how important is our family

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *